Редакційна політика

Галузь та проблематика

Метою міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies  » є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій. Ми працюємо для вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування

 

Політика розділів

Оригінальні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

На замовлення

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження). 

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

 Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

 У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування. 

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності — засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

 У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля журналу для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу). 

Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколом засідання вченої ради ММІ, про що робиться відповідна відмітка на сторінці журналу.

 Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

 Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

 

Періодичність публікації

Журнал видається з 1969 p., має визначену регулярність виходу нових випусків (3 на рік).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Критерії рукописів

Журнал «Mechanics and Advanced Technologies » бере на розгляд для публікації  статті з розумінням, що цей рукопис не був опублікован раніше в формі друку або електронно, і не розглядається в будь який інший публікації.

Кожен пакет подання повинен включати заяву, підписану одним з  авторів про те, що робота публікується вперше та не передана  в інше місце для аналізу і передачі авторського права.

 

Категории статей

Прийняті статті публікуються в наступних розділах журнала:

  • Оригінальні дослідження
  • Обзорні статті  з обов’язковим аналізом
  • Статті на замовлення редакції

 

Етика в публікації

Редакція журналу «Mechanics and Advanced Technologies » дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все можливе для запобігання будь-яких порушень цих норм. Ця декларація відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

У своїй діяльності редакція журналу «Mechanics and Advanced Technologies  » дотримується рекомендацій та стандартів Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit), видавництва Elsevier, а також враховує досвід авторитетних міжнародних журналів та видань.

Наведені нижче принципи є обов’язковими основами і нормами професійної поведінки для всіх сторін, залучених у процес створення, розгляду і публікації наукової статті: авторів, рецензентів, редакторів, видавців і читачів. Дотримання правил етики наукової публікації всіма учасниками процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості журналу «Mechanics and Advanced Technologies » в очах вітчизняного та світового наукового співтовариства та виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

 

Оригінальність роботи та плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю самостійну роботу, і якщо вони використовували чужі роботи і / або висловлювання, це повинно відображатися у формі відповідних посилань і цитат.

 

Мова

Мова публікації – англійська, українська  та  російська.

Назва публікації, анотація, ключові слова на трьох мовах (англійська, українська  та  російська)

 

Процес перегляду подання

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх авторам.

Зареєстровані рукописи надсилаються незалежним експертам для проведення наукової оцінки. Надіслані статті приймаються до публікації після позитивного висновку незалежних експертів

 

Заява авторів

На момент подання статті автор повинен ознайомитися з формою для заповнення заяви від автора.

Форма заяви