(1)
Golovko, L.; Kaglyak, O.; Romanenko, V.; Bloshchytsyn, M. Application of Laser Thermocycling to Improve the Quality of Plasma Wear-Resistant Coatings. Mech. Adv. Technol. 2022, 6, 328-341.