DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2013.68.33974

RHEOLOGICAL PECULIARITIES OF SURFACTANTS ADDITIVES USED TO FOAMING

C В Стась

Abstract


The usage of surface active substances for solute receiving, which are a rather inevitable part of automatic fireextinguishing system and the solution of equations concerning the motion of liquids while calculating flow’s characteristics are inseparably connected with rheological additives accounting. Such additives are used as foaming agents. In connection with this fact, the questions of solving the tasks concerning the effectiveness of rheological peculiar properties of solute of definite type solution and all factors influenced on it are still of current interest. The research is devoted to the mentioned questions. Also the results of viscometric researches of polymeric additives of certain concentration, which are used in firefighting practice are highlighted in it. As the result of the work the rheological graphs were received. Their processing gave an opportunity to find corresponding rheological laws. The data of rheological researches presented was used in energy loss finding and also in fire barrel with various cross-sectional shapes calculations.

Keywords


rheology; surface active additives; concentration; energy losses

References


Shkarabura M.H., Stas' S.V., Derevyns'kyy D.V. Reolohichni osoblyvosti rozchyniv z poverkhnevo-aktyvnymy rechovynamy, shcho vykorystovuyut'sya dlya likvidatsiyi horinnya. Vestnyk NTUU «KPY». Mashynostroenye, 2004. 45. P.152-154.

Titkov V.I. Iz istorii razvitija sredstv pozharotushenija. Pozharovzryvobezopasnost'. No 2, 1993. Moskow: P. 51-56.

Abramzon A.A. "Poverhnostno-aktivnye veshhestva: Svojstva i primenenie". L.: Himija, 1981. 305 p.

Tykhomyrov V.K. Penы. Teoriya y praktyka ykh poluchenyya y razrushenyya. Moskow: Khymyya, 1975. 264 p.

Kazakov M.V., Petrov I.I., Reutt V.Ch. Sredstva i sposoby tushenija plomeni gorjuchih zhidkostej. Moskow: Strojizdat, 1977. 112p.

Sharovarnikov A.F. Protivopozharnye peny. Sostav, svojstva, primenenie. Moskow: Znak, 2000. 464 p.

Neorganicheskie soli v sostave penoobrazovatelej. D.G. Bilkun, V.V. Peshkov. Pozharotushenie: Sb. nauch. tr. VNIIPO MVD SSSR. Vyp. 4, 1985. P. 87-92.

Korol'chenko A.Ja., Sharovarnikov S.A. Ognetushashhaja jeffektivnost' ftorsinteticheskih penoobrazovatelej s polimernym

komponentom pri tushenii smesevyh topliv. Pozharovzryvobezopasnost'. No 3, 1997. Moskow: P. 48-51.

Ognetushashhaja jeffektivnost' biologicheski mjagkogo penoobrazovatelja. E.I. Montaev, A.V. Uglov, S.S Voevoda, S.E.

Timofeev. Transport i hranenie nefteproduktov: Sb. nauch. tr. Moskow: CNIITJeNeftehimii, 1996., vyp. 8-9.

Ognetushashhaja jeffektivnost' peny nizkoj kratnosti iz plenkoobrazujushhego penoobrazovatelja, podavaemoj pod sloj

produkta. A.I. Bychkov, V.V. Grishin, V.P. Aksenov, V.I. Rosljakov. Teoreticheskie i jeksperimental'nye voprosy avtomaticheskogo pozharotushenija: Sb. nauch. tr. VNIIPO MVD SSSR. 1987. P.32-43.

Teoreticheskie i jeksperimental'nye osnovy metoda rascheta kriticheskoj intensivnosti podachi peny. I.F. Bezrodnyj, A.I. Bychkov, V.A. Kozlov, V.Ch. Reutt. Teoreticheskie i jeksperimental'nye voprosy pozharotushenija: Sb. nauch.tr. Moskow: VNIIPO, 1982. P. 5-8.


GOST Style Citations


1. Шкарабура М.Г., Стась С.В., Деревинський Д.В. Реологічні особливості розчинів з поверхнево-активними речовинами, що використовуються для ліквідації горіння/ Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение, 2004 - №45. – С.152-154.


2. Титков В.И. Из истории развития средств пожаротушения/ Пожаровзрывобезопасность. № 2, 1993 – М.: - С. 51-56.


3. Абрамзон А.А. "Поверхностно-активные вещества: Свойства и применение". - Л.: Химия, 1981. – 305 с.


4. Тихомиров В.К. Пены. Теорія и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1975. – 264 с.


5. Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В.Ч. Средства и способы тушения пломени горючих жидкостей. – М.: Стройиздат, 1977. -112 с.


6. Шароварников А.Ф. Противопожарные пены. Состав, свойства, применение. – М.: Знак, 2000. – 464 с.


7. Неорганические соли в составе пенообразователей / Д.Г. Билкун, В.В. Пешков // Пожаротушение: Сб. науч. тр / ВНИИПО МВД СССР. – Віп. 4, 1985. – С. 87-92.


8. Корольченко А.Я., Шароварников С.А. Огнетушащая эффективность фторсинтетических пенообразователей с полимерным компонентом при тушении смесевых топлив // Пожаровзрывобезопасность. № 3, 1997 – М.: - С. 48-51.


9. Огнетушащая эффективность биологически мягкого пенообразователя / Е.И. Монтаев, А.В. Углов, С.С Воевода, С.Е. Тимофеев // Транспорт и хранение нефтепродуктов: Сб. науч. тр. – М.: ЦНИИТЭНефтехимии, 1996., вып. 8-9;


10. Огнетушащая эффективность пены низкой кратности из пленкообразующего пенообразователя, подаваемой подслой продукта / А.И. Бычков, В.В. Гришин, В.П. Аксенов, В.И. Росляков // Теоретические и экспериментальные вопросы автоматического пожаротушения: Сб. науч. тр. / ВНИИПО МВД СССР. - 1987. – С.32-43.


11. Теоретические и экспериментальные основы метода расчета критической интенсивности подачи пены / И.Ф. Безродный, А.И. Бычков, В.А. Козлов, В.Ч. Реутт. // Теоретические и экспериментальные вопросы пожаротушения: Сб. науч.тр. / М.: ВНИИПО, 1982. – С. 5-8

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"