[1]
Luhovskyi, O., Bernyk, I., Gryshko, I., Zheliaskova, T. and Zheliaskov, V. 2023. Ultrasound homogenization in the production of dairy products. Mechanics and Advanced Technologies. 7, 2 (98) (Oct. 2023), 179–184. DOI:https://doi.org/10.20535/2521-1943.2023.7.2.278901.