(1)
Luhovskyi, O.; Bernyk, I.; Gryshko, I.; Zheliaskova, T.; Zheliaskov, V. Ultrasound Homogenization in the Production of Dairy Products. Mech. Adv. Technol. 2023, 7, 179-184.