Luhovskyi, O., Bernyk, I., Gryshko, I., Zheliaskova, T., & Zheliaskov, V. (2023). Ultrasound homogenization in the production of dairy products. Mechanics and Advanced Technologies, 7(2 (98), 179–184. https://doi.org/10.20535/2521-1943.2023.7.2.278901