Luhovskyi, O., Bernyk, I., Gryshko, I., Zheliaskova, T. and Zheliaskov, V. (2023) “Ultrasound homogenization in the production of dairy products”, Mechanics and Advanced Technologies. Kyiv, Ukraine, 7(2 (98), pp. 179–184. doi: 10.20535/2521-1943.2023.7.2.278901.