[1]
O. Luhovskyi, I. Bernyk, I. Gryshko, T. Zheliaskova, and V. Zheliaskov, “Ultrasound homogenization in the production of dairy products”, Mech. Adv. Technol., vol. 7, no. 2 (98), pp. 179–184, Oct. 2023.