Luhovskyi, O., I. Bernyk, I. Gryshko, T. Zheliaskova, and V. Zheliaskov. “Ultrasound Homogenization in the Production of Dairy Products”. Mechanics and Advanced Technologies, vol. 7, no. 2 (98), Oct. 2023, pp. 179-84, doi:10.20535/2521-1943.2023.7.2.278901.