1.
Luhovskyi O, Bernyk I, Gryshko I, Zheliaskova T, Zheliaskov V. Ultrasound homogenization in the production of dairy products. Mech. Adv. Technol. [Internet]. 2023Oct.6 [cited 2024Mar.4];7(2 (98):179-84. Available from: https://journal.mmi.kpi.ua/article/view/278901