DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2011.63.55396

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШТАМПОВКИ ОБКАТЫВАНИЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

С. П. Гожий, А. В. Клиско, Р. Н. Ландар

Abstract


Quality of wares which are made stamping with a rolling-off is determined the kinematics parameters of process. In the article approaches of creation of presses are considered with the managed kinematics parameters. Most effective is a management the angle of slope of axis of active instrument. New technological possibilities of method are at the same time arrived at. The structural charts of mechanism of rolling-off with regulation of angle of slope are offered.

Keywords


The structural charts of mechanism of rolling-off with regulation of angle of slope are offered

GOST Style Citations


1. Марциняк З. Холодная объемная штамповка методом обкатки // З. Марциняк; Кузнечно-штамповочное производство. 1970. - №9. - С. 18-20.

2. Кривда Л.Т. Теорія і практика штампування обкочуванням: (Монографія) / Л.Т.Кривда. - Київ. 1998. – 179 с.

3. Гожій С.П. Знаходження роботи контактних сил тертя при штампуванні обкочуванням // С.П. Гожій; Вісник двигунобудування. - Запоріжжя, ОАО "Мотор-Січ". 2006. - № 4. - С. 108-111.

4. Гожій С.П. Особливості руйнування деталей при виконанні операцій штампування обкочуванням // С.П. Гожій; Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2007. - № 1(51). – С. 58-65.

5. Гожій С.П. Модель деформацій при осаджуванні обкочуванням високого циліндричного зразка // С.П. Гожій; Машинознавство, 2009. - №7 (145). - С. 34-37.

6. Банкетов А.Н. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы. (Учебник) / А.Н. Банкетов, Ю.А. Бочаров, .С. Добринский и др.; – Киев.: Вища школа, - 1981. 576 с.

7. Живов Л.И. Кузнечно-штамповочное оборудование. (Учебник) / Л.И. Живов, А.Г. Овчинников; – М.: Машиностроение, - 1982. 376 с.

8. Пшенишнюк А.С. Регулирование угла наклона инструмента у прессов для штамповки обкатыванием. // А.С. Пшенишнюк, Л.Т. Кривда, С.П. Гожий; Вестник Киевского политехнического института. Машиностроение. - 1993. Вып. № 30. – С. 62-67.

9. Сферодвижный механизм: А. с. СССР № 1655624. МКИ B21D37/12 / Л.Т. Кривда, С.П. Гожий - №4622357/27; Заявл. 20.12.88; Опубл. 15.06.91, Бюл. №22. – 6 с.: ил.

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"