Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія Машинобудування

ISSN 2409-5966 (Online) 
ISSN 2305-9001 (Print)

Метою видання "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет". Серія машинобудування" є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій

Зображення домашньої сторінки журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
серія КВ   №17906-6756ПР від 17.05.2011р 

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 06.11.2014 року № 1279 збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України.

Періодичність: 3 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька (змішаними мовами)

Журнал "Вісник НТУУ КПІ серії машинобудування" входить до переліку наукових фахових видань ВАК України та реферується у Реферативному журналі ВІНІТІ РАН (Росія, Москва), реферативному журналі "Джерело" (Україна, Київ).

Електроний архів журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського.

Журнал  включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова»  та міжнародні бази даних: Google Scholar, РІНЦ (eLIBRARY.RU ), Index CopernicusDOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journals Index), CiteFactor.


№ 78 (2016)


Обкладинка