DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2011.63.56173

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ

В. М. Павшук, М. А. Руденко

Abstract


Work is devoted actual for today issue of increasing and competitiveness of objects of intellectual property, being results research and development works. The article presents the results of analysis of descriptions of objects of industrial property unrelated to the protected documents of machine-building area for inventions and useful models of national declarants. The way of increase of competitiveness is also expounded on based on patent-informative searching.

Keywords


The article presents the results of analysis of descriptions of objects of industrial property unrelated to the protected documents of machine-building area for inventions and useful models of national declarants

GOST Style Citations


1. Лукша О., Сушков П., Яновський А. Центр коммерциализации технологий – организационное развитие: как создавать, управлять, организовать мониторинг и оценку деятельности: метод. мат-лы. Сер. «Практические руководства для центров коммерциализации технологий» подготовлена под руководством Питера Линдхольма (inno AG, Германия) для Проекта EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий». – 2006. – 140 с.

2. Gudrum Rumph. International, national and institutional technology transfer support mechanism commercialising research results. // Матеріали міжнародної конференції (Київ, 30 червня – 01 липня 2010р.). Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2010. – с.278-292.

3. Струтинський В.Б.,Весельська К.В., Рикуніч А.Ю. Розробка ефективних методів математичного моделювання характеристик попиту комерціалізованих об’єктів інтелектуальної власності в сфері машинобудування. // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. - №3 (7). – 200 с. – С.114-120.

4. Федулова Л.І. Проблеми формування ринку об’єктів права інтелектуальної власності в Україні. // Матеріали міжнародної конференції (Київ, 30 червня – 01 липня 2010р.). Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2010. – с. 292-300.

5. Показники роботи Державної служби інтелектуальної власності України за 2010 рік. http://www.sdip.gov.ua

6. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

7. Добриніна Г.П. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: Конспект лекцій. – К: Ін-т. інтел. власн. і права, 2005. – 120с.

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"