Increasing the durability of cylindrical parts of wheelcarms of railway

Authors

 • Ivan Aftanaziv Lviv Polytechnic National University, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3484-7966
 • Lily Shevchuk Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Orissa Strogan Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • Lesya Strutynska Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • I. Strogan Lviv Polytechnic National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2021.5.1.234478

Keywords:

hardening; surface plastic deformation; steel, stabilizer; steel balls, depth of hardening; railway transport

Abstract

A description of a new design of a vibrating machine for strengthening the surface plastic deformation of cylindrical long parts, in particular stabilizers of wheeled carriages of railway cars, is given. The main design and technological parameters of the process of vibration – centrifugal strengthening of these parts are outlined. The influence of technological parameters of this hardening process on such basic indicator of hardening processing as depth of hardening is experimentally investigated on cylindrical samples from 45 steel. Mathematical dependences for the choice of optimal values of design and technological parameters of this hardening treatment are given.

The list of long cylindrical parts for which vibration – centrifugal strengthening treatment is suitable and effective is outlined, among which torsion shafts of suspension of military tanks, axles of wheels of railway transport, drilling and casing pipes of gas and oil wells.

References

 1. Ya.M. Kusii, A.M. Kuk, “Rozroblennya metodu vіbratsіino-vіdtsentorovorgo zmіtsnennya dlya tekhnіchnogo zabezpe-chennya bezvіdmovnostі detalei mashin”, Vostochno-Evropeiskii zhurnal peredovykh tekhnologii, No. 1/7(73), pp. 41–51. 2015.
 2. Ya.M Kusii, V.G.Topіl'nits'kii, “Doslіdzhennya yakostі poverkhnі vіbrozmіshchennikh detalei mashin”, Vіsnik natsіonal'nogo unіversitetu “L'vіvs'ka polіtekhnіka” No. 772, pp. 196–201, 2013.
 3. Z. Stotsko, J. Kusyj and V. Topilnitskiyy, “Research of vibratory-centrifugal strain hardening on surface quality of cylin-dric long-sized machine parts”, Journal of Manufacturing and Industrial Engineering, Vol. 11, Lssue 1, pp 15–17, 2012.
 4. K.A Dan'ko, I.V. Zorik, “Analiz sostoyaniya problemy povysheniya zhiznennogo tsikla detalei aviatsionnykh dvigatelei tekhnicheskimi metodami”, Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, No. 4 (71), pp. 47–53, 2010.
 5. І.S Aftanazіv et al., Pіdvishchennya nadіinostі detalei mashin poverkhnevim plastichnim deformuvannyam, Zhitomir, Ukraine: ZhІTІ, 2001.
 6. I.F. Zanevskii, “Dinamika i raschet protyazhennykh vibratsionnykh mashin dlya obrabotki dlinnomernykh izdelii”, Avtoreferat dis. kand. tekh. nauk, L'vov, Ukraine, 1980.
 7. І.S. Aftanazіv, Ya.M. Kusii, “Pristrіi dlya zmіtsnennya poverkhon' dovgomіrnikh tsilіndrichnikh detalei”, No. 51720, Opubl. v Byul. No. 12, 2002.
 8. I.I. Blekhman, Sinkhronizatsiya dinamicheskikh system, Moskva, Rossiya: Nauka, 1971.
 9. I.S. Aftanaziv et al., Vibratsionno-tsentrobezhnaya uprochnyayushchaya obrabotka detalei mashin, Vinnitsa, Ukraina: VGAU, 2002.
 10. I. Aftanaziv et al., “Vibrational-centrifugal surface strengthening of drill and casing pipes”, Naukovii vіsnik Natsіonal'nogo gіrnichogo unіversitetu, Vol. 167, No. 5, pp. 88–97, 2018. https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-5/7
 11. I. Aftanaziv et al., “Development of a technology for the surface strengthening of barrel channels in the large-caliber artillery guns”, Skhіdno-Evropeis'kii zhurnal peredovikh tekhnologіi, Vol. 99, No. 3/1, pp. 11–18, 2019. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.167134
 12. І.S. Aftanazіv et al.,“Pіdvishchennya mіtsnostі ta nadіinostі barabanіv kolіs lіtakіv zmіtsnyuval'noyu obrobkoyu”, Avi-atsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, Vol. 149, No. 5, pp. 47–57, 2018.
 13. I. Aftanaziv et al., “Improving reliability of drill pipe by strengthening of thread connections of its elements”, Naukovii vіsnik Natsіonal'nogo gіrnichogo unіversitetu, No. 4, pp. 22–29, 2019. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-4/8
 14. І.S. Aftanazіv, L.І. Shevchuk and O.І. Strogan, “Pіdvishchennya dovgovіchnostі torsіonnikh valіv ta dovgomіrnikh de-talei poverkhnevim plastichnim deformuvannyam”, Scientific Journal ScienceRise, Vol. 21, No. 4/2, pp. 37–44, 2016.
 15. V.І. Topchіi and І.S. Aftanazіv, І.G. Svіdrak, “Rozrobka ta modelyuvannya pristroyu dlya zmіtsnennya kanalіv stvolіv garmat metodom vіbratsіino-vіdtsentrovoї obrobki”, Naukovii vіsnik L'vіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu veterinarnoї meditsini ta bіotekhnologіi іmenі S. Z. Gzhits'kogo. Serіya "Kharchovі tekhnologії", Vol. 21, No. 91, pp. 118–123, 2019.

Published

2021-06-23

How to Cite

[1]
I. Aftanaziv, L. Shevchuk, O. Strogan, L. Strutynska, and I. Strogan, “Increasing the durability of cylindrical parts of wheelcarms of railway ”, Mech. Adv. Technol., vol. 5, no. 1, pp. 136–145, Jun. 2021.

Issue

Section

Up-to-date machines and the technologies of mechanical engineering